Skateboard School Amsterdam is een project van Parallel Projects.

Parallel Projects
Skateboard Agency
www.parallelprojects.nl
KVK: 61250848         
BTW: NL001884596B32
IBAN: NL56INGB0008448003

 

Algemene voorwaarden Parallel Projects

Wij zijn erg blij dat u een activiteit bij ons aanvraagt of aanschaft. Wij zullen er dan ook alles aan doen om onze overeenkomst zo goed en prettig mogelijk te laten verlopen. Om er zeker van te zijn dat er geen misverstanden in onze overeenkomst ontstaan vragen wij u om onze algemene voorwaarden goed door te lezen en ermee akkoord te gaan. Voor vragen of andere zaken kunt u altijd contact met ons opnemen.

#skateboardingispositive 

Door het registreren op een van onze websites, het invullen en ondertekenen van een inschrijfformulier, het dan wel schriftelijk dan wel mondeling bevestigen van een offerte en/of het aanschaffen van een van onze producten gaat u een overeenkomst aan met Parallel Projects.

Op deze overeenkomst zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Inschrijving/bevestiging en opzegging/annulering

 1. De aankoop van een product dan wel de inschrijving/bevestiging geschiedt voor de periode waarin de activiteit plaatsvindt. Door aankoop, inschrijving/ bevestiging wordt u verplicht het volledige inschrijfgeld  voor de desbetreffende activiteit te voldoen.
 2. Een eventuele opzegging/annulering dient uiterlijk te geschieden 1 maand vóór aanvang van de betreffende activiteit. Tenzij anders wordt aangegeven bij de aankoop of op het inschrijfformulier van de desbetreffende activiteit. In alle gevallen dient per e-mail te worden opgezegd. Wanneer opzegging niet tijdig of niet schriftelijk is gebeurd, heeft Parallel Projects het recht het inschrijfgeld voor de desbetreffende activiteit bij u in rekening te brengen.
 3. Wanneer een deelnemer na aanvang van een activiteit instroomt, kan in sommige gevallen het inschrijfgeld worden bepaald in verhouding tot het aantal resterende dagen van de activiteit. Een en ander steeds ter beoordeling van Parallel Projects.
 4. Activiteiten die uitvallen wegens ziekte van de begeleiders, of om andere redenen die buiten de deelnemer/opdrachtgever liggen, worden zoveel mogelijk vervangen. Uitzonderingen hierop zijn onvoorziene omstandigheden zoals rampen, oorlogen, pandemieën en alle andere onvoorziene omstandigheden die buiten de macht van Parallel Projects liggen.
 5. In geval van tussentijdse beëindiging is desondanks het inschrijfgeld van de volledige activiteit verschuldigd. Slechts in gevallen van langdurige ziekte of blessure van de deelnemer waarbij een doktersverklaring aan Parallel Projects wordt verstrekt kan hiervan worden afgeweken. Een en ander steeds ter beoordeling van Parallel Projects. Verzoeken om restitutie dienen steeds schriftelijk te worden gedaan en moeten worden gericht aan Parallel Projects.
 6. Voor de stadspas deal op de reguliere lessen jeugd gelden de volgende voorwaarden:
  6.1 U kunt alleen gebruik maken van de stadspas deal als u reeds in bezit bent van een stadspas.
  6.2 Uw stadspas dient uiterlijk op de tweede les gescand te zijn door ons.
  6.3 De overige les kosten dienen uiterlijk op de tweede les voldaan te zijn.
  6.4 Indien punt 6.2 en/of 6.3 niet worden nageleefd kan de deelnemer per direct niet meer deelnemen aan de lessen en zal Parallel Projects een rekening sturen voor de genoten lessen plus een compensatie voor het bezet houden van een plek.
 7. Voor de stadspas deal op vakantieprogramma’s gelden de volgende voorwaarden:
  7.1 U kunt alleen gebruik maken van de stadspas deal als u reeds in bezit bent van een stadspas.
  7.2 Uw stadspas dient voor de start van de eerste activiteit gescand te zijn door ons.
  7.3 Als er overige kosten zijn voor de activiteit dan dienen die voor de start van de eerste activiteit voldaan te zijn.
  7.4 Indien punt 7.2 en/of 7.3 niet worden nageleefd kan de deelnemer per direct niet meer deelnemen aan de activiteit en zal Parallel Projects een rekening sturen ter compensatie voor het bezet houden van een plek.
 8. In het geval van een aanvraag voor een verjaardagsfeest, een clinic of andere groepsactiviteit gaat de aanvrager akkoord met deze Algemene Voorwaarden voor alle deelnemers.
 9. Het aantal deelnemers zoals door u aangegeven op het aanvraagformulier van de activiteit is het aantal deelnemers waarvoor u betaald. Als er wijzigingen zijn in het aantal deelnemers dient u ons hierover uiterlijk 48 uur voor aanvang van de activiteit van op de hoogte te stellen. Wij kunnen dan nog kosteloos wijzigingen aanbrengen voor u. Daarna niet meer.
 10. Het annuleren van een privéles of verjaardagsfeest kan kosteloos tot maximaal 48 uur van tevoren.
  Helaas is er geen terugbetaling mogelijk als u later bent dan de maximale 48 uur annuleringstijd.
 11. Parallel Projects behoudt zich het recht een activiteit te annuleren wanneer spraken is van te weinig deelnemers. Per activiteit zal aangegeven worden wat het minimum aantal deelnemers is van de desbetreffende activiteit. Voor de reguliere jeugd lessen van Skateboard School Amsterdam geldt een minimum van 5 deelnemers per groep.
 12. Skateboard Paspoort Weken en Super Ratten Weken:
  Voor de Skateboard Paspoort Weken en Super Ratten Weken hanteren we een minimum van 12 deelnemers per week.
 13. Annuleren van een Skateboard Paspoort Week en/of een Super Ratten Week:
  Tot 4 weken voor de start van de activiteit: gratis
  Tot 3 weken voor de start van de activiteit: recht op 50% teruggave van betaalde inschrijfgeld.
  Vanaf 2 weken voor start van de activiteit is teruggave van inschrijfgeld helaas niet meer mogelijk.
 14. Annuleren en het vroegtijdig verlaten van Skateboard Camp NOORD:
  Zodra je het camp hebt aangeschaft in de webshop is je kind verzekerd van een plek op het camp.
  Wij gaan er dan van uit dat jouw kind zal deelnemen en houden hier rekening mee in onze planning.
  Mocht hij of zij onverwachts toch niet kunnen deelnemen aan het camp laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.
  Annuleringen voor zaterdag 2 mei 2020 kunnen aanspraak maken op terugstorting van driekwart van het inschrijfgeld.
  Bij annuleringen tussen zaterdag 2 mei en zaterdag 30 mei 2020 heb je recht op teruggave van de helft van het inschrijvingsgeld.
  Vanaf zondag 31 mei 2020 kun je helaas geen aanspraak meer maken op teruggave van het inschrijfgeld.
 15. Als Parallel Projects besluit een activiteit te annuleren vanwege te weinig deelnemers zal Parallel Projects het reeds betaalde inschrijfgeld voor de geannuleerde activiteit terugstorten.
 16. Voor deelname aan de 18+ en 30+ lessen betaal je €10 eenmalige inschrijfkosten. Deze inschrijving blijft geldig zolang je tenminste 1x in de 2 maanden deelneemt aan een les. Als je 2 maanden achtereenvolgens niet hebt deelgenomen aan een les wordt je automatisch uitgeschreven. Je moet dan opnieuw de €10 eenmalige inschrijfkosten betalen op het moment je weer wilt deelnemen aan de lessen (zolang er plek is).
 17. Max aantal deelnemers per les 18+ en 30+: per les hanteren we een max van 36 deelnemers. Voor elke les dien je je aan te melden via je deelnemersaccount in ons deelnemersportaal. Betalen van de les of aanschaffen en knippen van de strippenkaart gebeurt aan de bar in het skatepark voorafgaand aan de les.

Artikel 2. Offertes en activiteiten in de open lucht

 1. Offertes hebben een geldigheidsduur van 2 maanden vanaf de offerte datum.
 2. Goedgekeurde opdrachten hebben een annuleringstermijn van 1 maand voor de start van de activiteit (in sommige gevallen kan hiervan in overleg worden afgeweken).
 3. Als er twijfel is over de weersomstandigheden dan zijn het altijd de coaches/ medewerkers van Parallel Projects die beslissen of een activiteit wel of niet door kan gaan. Parallel Projects behoudt zich het recht een activiteit te annuleren vanwege weersomstandigheden. Dit altijd met het oog op de veiligheid van de deelnemers.
 4. Mochten activiteiten (last minute) niet door kunnen gaan door slechte weersomstandigheden dan is dit risico voor de aanvrager van de activiteit. De betaalverplichting naar Parallel Projects blijft bestaan.

 

 Artikel 3. Betalingsvoorwaarden

 1. In de meeste gevallen vindt betaling plaats via de webshop van Skateboard School Amsterdam.
 2. In andere gevallen dient betaling te worden voldaan op Rekening: NL56 INGB 0008 4480 03 ten name van Parallel Projects. Het bedrag dient voor de uiterlijke betaaldatum van de betreffende activiteit zoals vermeld op het inschrijfformulier of de factuur overgemaakt te worden.  Of u betaalt met pin of cash voor of na aanvang van de desbetreffende activiteit.
 3. Indien het inschrijfgeld niet op de uiterlijke betaaldatum van de desbetreffende activiteit voldaan is, zal Parallel Projects de deelnemer automatisch uitschrijven. Indien een betaaltermijn zoals beschreven op een factuur overschreden wordt zal Parallel Projects hierover een herinnering sturen. Wanneer betaling uitblijft zal Parallel Projects gerechtelijke stappen ondernemen waaraan extra kosten verbonden zijn.

 

 Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij door de betrokkene wordt aangetoond dat de schade is ontstaan door handelingen door of namens Parallel Projects die in ernstige mate in strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de hoedanigheid van Parallel Projects als activiteiten organisator dient te worden betracht, is Parallel Projects niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade welke plaatsvindt op de locaties en of accommodaties waar Parallel Projects haar werkzaamheden uitoefent of activiteiten organiseert. Evenmin is Parallel Projects aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een activiteit.
 2. Parallel Projects is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de betrokkene van veiligheidsvoorschriften, dan wel het niet in acht nemen van aanwijzingen van Parallel Projects en of haar begeleiders.
 3. Voor gebreken ter zake van (bijkomende) dienstverlening door Parallel Projects is de aansprakelijkheid van Parallel Projects beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het inschrijfgeld van de desbetreffende activiteit. Deze beperking geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Parallel Projects of haar begeleiders.
 4. Indien de uitvoering van een overeenkomst meebrengt dat door Parallel Projects in overleg met betrokkene, een binnen dan wel buiten Nederland gevestigde (rechts)persoon, die geen deel uitmaakt van Parallel Projects, wordt ingeschakeld om diensten in het kader van de overeenkomst te verrichten, is Parallel Projects niet aansprakelijk voor fouten, die door deze (rechts)persoon worden gemaakt.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Parallel Projects dan wel van haar begeleiders, medewerkers en vrijwilligers, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekeraar van Parallel Projects wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden:
 6. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en gederfde winst, door welke oorzaak ook ontstaan. De betrokkene zal zich desgewenst zelf tegen dergelijke schade dienen te verzekeren.
 7. Parallel Projects is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken (waaronder begrepen roerende en onroerende zaken) zowel bij betrokkene als bij derden.

Artikel 5. Gezondheid deelnemer

 1. Door zich in te schrijven voor, of het aanvragen van,  activiteiten van Parallel Projects verklaart de deelnemer/aanvrager zowel lichamelijk als mentaal volledig gezond te zijn en in staat te zijn om op verantwoorde wijze action sports zoals skateboarden te kunnen beoefenen.
 2. Daarnaast verklaart de deelnemer/aanvrager dat mocht er belangrijke informatie zijn omtrent de lichamelijke en/of mentale gezondheid van de deelnemer of van de deelnemers hij of zij dit aan zal geven op het inschrijf/ aanvraag formulier.
 3. In het geval van een aanvraag voor groepen is de aanvrager verplicht bijzonderheden omtrent de gezondheid van individuele deelnemers te melden aan Parallel Projects.
 4. Parallel Projects behoudt zich het recht deelnemer(s) / aanvrager(s) te weigeren voor activiteiten als zij niet volledig lichamelijk en/of mentaal gezond zijn. Parallel Projects zal elke aanvraag individueel behandelen.

 

Artikel 6. Risicoacceptatie

 1. De deelnemer/ aanvrager is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van action sports. Dit risico kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een activiteit en kan gevolgen hebben voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de deelnemer.
 2. De deelnemer(s)/aanvrager(s) nemen deel aan de instructie voor eigen rekening en risico.

 

Artikel 7. Verzekeringen

 1. Iedere deelnemer/ aanvrager dient te beschikken over een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. Parallel Projects adviseert om daarnaast ook een ongevallenverzekering af te sluiten.
 2. Moedwillig veroorzaakte schade aan toestellen, materialen of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 3. Ongeacht het feit dat Parallel Projects zoveel mogelijk maatregelen treft om diefstal te voorkomen, draagt iedere deelnemer eigen risico voor het zoekraken van zijn of haar kledingstukken, sieraden en dergelijke. In geval van diefstal zal Parallel Projects aangifte doen.

 

Artikel 8. Het dragen van beschermende kleding
Het uitoefenen van skateboarden brengt bepaalde risico’s met zich mee. Om deze risico’s te verminderen bestaat er beschermende kleding zoals knie, elleboog en polsbeschermers en een helm. Toch zien we in de praktijk dat sommigen skateboarders er voor kiezen om deze beschermende kleding niet te dragen. Zij voelen zich er eerder door belemmerd dan beschermd. Om aan zowel de veiligheid als de cultuur tegemoet te komen hanteert Parallel Projects daarom de volgende regel:

 • Tot 12 jaar is het dragen van beschermende kleding, wel te verstaan, knie, elleboog en polsbeschermers en een helm, tijdens het bijwonen van een begeleidde activiteit van Parallel Projects verplicht.

 

 • Vanaf 12 jaar adviseert Parallel Projects het dragen van beschermende kleding tijdens een begeleidde activiteit maar is de keuze om dit wel of niet te doen aan de deelnemer en zijn ouder/voogd zelf. De ouder/voogd kan op het inschrijfformulier aanvinken of de deelnemer wel of niet met beschermende kleding moet/mag skateboarden.

Let op!

Als je ervoor kiest om geen beschermende kleding te dragen tijdens een begeleide activiteit van Parallel Projects kun je in geen geval aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering van Parallel Projects.

 Bij skateboard  clinics is het dragen van beschermende kleding verplicht voor ALLE deelnemers. De hierboven beschreven leeftijdsregel gaat hier niet op.

Artikel 9. Toestemming foto’s en andere beeldopnames

Het maken van beeldmateriaal is inherent aan skateboarden. Trucken van deelnemers en de sfeer rondom het skateboarden worden vaak vastgelegd op foto en/of film. Deze beelden worden dan bijvoorbeeld gebruikt voor een videoverslag van de dag welke is terug te zien op onze website of social media kanalen.

 1. Het aangaan van deze overeenkomst met Parallel Projects houdt tevens in dat u toestemming geeft voor het tijdens activiteiten maken van foto’s en of andere beeldopnames waarop u of uw deelnemers worden getoond.
 2. Deze toestemming houdt tevens in dat de betreffende foto’s en/of andere beeldopnames door Parallel Projects voor promotionele doeleinden gebruikt mogen worden.
 3. Als u niet akkoord gaat met dit onderdeel van de algemene voorwaarden dan kunt u dit in sommige gevallen aangeven op het inschrijfformulier. In alle andere gevallen kunt u dit voor aanvang van de activiteit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Wij maken dan geen opnames van u of uw deelnemers.

 

Artikel 10. Privacy en verwerking persoonsgegevens

 1. Parallel Projects verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar deelnemerbestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor algemene administratie en informatie- doeleinden. Parallel Projects gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neemt daarbij het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.
 2. Parallel Projects gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de deelnemers op de hoogte te brengen van informatie over lessen en activiteiten van Parallel Projects en haar partners zoals eventuele wijzigingen in het lesrooster. Indien de deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Parallel Projects kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@parallelprojects.nl of info@skateboardschoolamsterdam.com

De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle onlinediensten en producten van Parallel Projects en Skateboard School Amsterdam gebruik kan worden gemaakt.

 1. Parallel Projects geeft persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.
 1. Privacy systeem
Doel Beheerd door Betrokkenen Persoonsgegevens Bewaartermijn Betrokken systemen
Inschrijving deelnemers

Verstrekken van informatie aan deelnemers

Personeel Parallel Projects Deelnemers

Personeel Parallel Projects

– NAW
– Geboortedatum
– Email adres
– Telefoonnummer
– Leeftijd
– Info ziektes
– Beeldopname voorkeur
– Wel of geen nieuwsbrief
– Tot 2 jaar na einde lidmaatschap

– Tot 7 jaar zover fiscaal verplicht

–  Online deelnemers administratie

– Online boekhouding

 

Aanvullende Algemene Voorwaarden met betrekking tot de aanschaf van producten anders dan een les seizoen of andere skateboard activiteit uit de webshop van Skateboard School Amsterdam.

 

Artikel 11. Levertijd

Verzendingen hebben een levertijd van 1 tot 10 werkdagen na betaling van je bestelling. De levertijd kan verschillen per bestemming. Voor bestellingen binnen Nederland rekenen wij €5,95 verzendkosten. Wij verzenden over het algemeen alleen op doordeweekse dagen. Parallel Projects is niet aansprakelijk voor vertraging van de bestelling tijdens de verzending.

 

Artikel 12. Verloren of beschadigde artikelen

Parallel Projects is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de partij die onze verzending verzorgd. Mocht er zich schade voordoen tijdens de verzending dan adviseren wij om contact op te nemen met ons. Wij zullen dan contact opnemen met het desbetreffende postbedrijf en ervoor zorgen dat alles netjes afgehandeld wordt.

 

Artikel 13. Beschikbaarheid voorraad

We doen ons uiterste best om onze webshop zo goed mogelijk up to date te houden. Toch bestaat de kans dat een product als “beschikbaar” aangegeven wordt niet meer aanwezig is in de beschikbare maat en zelfs uitverkocht kan zijn. De kans bestaat dat via technische problemen een verkeerde prijs wordt aangeduid. Mocht dit zich voordoen dan zijn wij niet verplicht om deze producten te leveren. Parallel Projects zal in dat geval je meteen op de hoogte stellen en zoeken naar een alternatieve oplossing, als dit mogelijk is.

 

Artikel 14. Restituties en ruilingen

Parallel Projects neemt geen producten in retour voordat er schriftelijk contact is opgenomen en een akkoord hierover is besproken. Producten kunnen binnen 14 dagen op eigen kosten geretourneerd worden. De producten dienen in nieuwe staat te zijn (niet gedragen, gewassen of anderszins gebruikt). Bij het retourneren van producten heb je recht op een ruiling of een restitutie. Als wij overgaan tot restitutie dan is dit ten alle tijden exclusief alle verzend en verpakkingskosten.

Zorg ervoor dat alle geretourneerde artikelen goed worden verpakt en niet worden beschadigd door de post. Zorg ervoor dat alle retouren worden verstuurd met een traceerbare, verzekerde service. Parallel Projects is niet verantwoordelijk voor zaken die beschadigd of verloren gaan tijdens de verzending.

 

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
 2. Op de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing is verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

Door het registreren of de aankoop op een van de websites van Parallel Projects en/of het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het bevestigen van een offerte gaat u een overeenkomst aan met Parallel Projects.

Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.